SỰ KIỆN - HOẠT ĐỘNG

HỘI THẢO

Các hội thảo, sự kiện do mạng lưới LIFVIETNAM tổ chức định kỳ và thường xuyên cho các Lifers trao đổi, chia sẻ thôn tin


HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo và hoạt động hỗ trợ do LifVietnam tổ chức và đồng tổ chức với các đối tác, nhà đầu tư, tổ chức


KẾT NỐI ĐẦU TƯ

Các sự kiện đầu tư, kết nối thương mại hóa giữa các Lifers, nhà khoa học trong nước đối với các nhà đầu tư


HOẠT ĐỘNG LIFERS

Các hoạt động chung của mạng lưới về tổ chức, định hướng hoạt động và các sự kiện đặc biệt khác