TS. nguyễn thành dương

.......

Lĩnh vực nghiên cứu:

.......

Kinh nghiệm nghiên cứu

......

quá trình đào tạo

  • ........

kinh nghiệm

N/A

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A