ts. lê thị thu hương

phó trưởng bộ môn

Bộ môn Hóa học – Khoa TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa học, Khoa học vật liệu

Kinh nghiệm nghiên cứu

Vật liệu thân thiện với môi trường.

Vật liệu nano ứng dụng trong y sinh học, nông nghiệp, môi trường.

quá trình đào tạo

  • 2008, Đại học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hóa học

  • 2011, Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hóa học

  • 2019, Tiến sĩ Học viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa học vật liệu

kinh nghiệm

  • Tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức/kinh nghiệm thương mại hóa tới các đơn vị, cá nhân ngoài LIFVietnam

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A