ts. mai phú sơn

nghiên cứu viên

Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Cơ học công trình & cơ học vật liệu

Kinh nghiệm nghiên cứu

Chia sẻ các thông tin nghiên cứu của cá nhân

quá trình đào tạo

  • N/A

kinh nghiệm

  • N/A

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: MaiPhuSon@imech.vast.vn

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A