ts. trịnh xuân anh

1. GIẢNG VIÊN - VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC - Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội BK-Holdings

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa Vô cơ, Hóa học đại cương, Phương pháp tổng hợp vật liệu, Hóa học vật liệu

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc pha của vật liệu tổ hợp polyme.

Nghiên cứu màng phủ chức năng nano cho vật liệu xây dựng.

Nghiên cứu vật liệu phát quang

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: anh.trinhxuan@hust.edu.vn

Điện thoại: +84-4-38680110

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A