ông. LÊ TOÀN THẮNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO QUỐC GIA -

CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KH&CN -

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hỗ trợ khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo

Kinh nghiệm nghiên cứu

Chia sẻ các thông tin nghiên cứu của cá nhân

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ: Khoa học quản lý

  • Đào tạo đại học: Bách Khoa Hà Nội

  • Đào tạo ngắn hạn: LIF5

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị: Là nhà quản lý, kết nối cộng đồng

  • Kinh nghiệm tổ chức, network: Chủ nhiệm chương trình Techfest Quốc gia

thông tin thêm

Kỹ năng: Chuyên gia về Sở hữu trí tuệ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: ltthang@most.gov.vn , Ltt126@gmail.com

Điện thoại: +84913759986

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A