ts. bùi quang hưng

giám đốc

Trung tâm FIMO, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu:

........

Kinh nghiệm nghiên cứu

I got my Ph.D. and MSc in the field of System Innovation from Osaka University, Japan in 2005 and 2008, respectively. I worked in the IT industry from 2001 to 2012 as an IT project manager and a system architect. I moved to Vietnam National University in 2012. I am interested in and conducted researches on Spatial Data Infrastructure, Spatial Data Science and Technology, Smart Sustainable Cities, Digital Transformation. Currently. I am a Director of FIMO Center; and a Deputy Director of the School of Aerospace Engineering, Vietnam National University of Engineering and Technology, concurrently. I am also working as an international consultant for smart sustainable cities and digital transformation.

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A