ÔNG. VŨ MẠNH CƯỜNG

Công ty Du lịch Cộng đồng Vietlink


Lĩnh vực nghiên cứu:

Cơ khí tự động hóa

Du lịch bền vững

Kinh tế chính trị

Kinh nghiệm nghiên cứu

Thực hiện dự án nghiên cứu khoa học

Quản lý và thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát triển tài sản sở hữu trị tuệ (chủ yếu sáng chế)

Quản trị doanh nghiệp và thuyết giảng theo chuyên đề

mong muốn hợp tác

 • Nghiên cứu sáng chế lĩnh vực giao thông thông minh, chăm sóc răng miệng,…

 • Thực hiện dự án khởi nghiệp dựa trên các sáng chế

 • Dịch vụ đăng ký đơn sáng chế WIPO, USPTO,…

 • Dịch vụ hoàn thiện bản thảo và công bố nghiên cứu trên tạp chí trong danh mục isi/scopus,…

kết quả nghiên cứu

 1. Vu Manh Cuong. 2019. “The system and method of operating the self-steering electric taxi and smart underground parking lots” PCT International Patent Application No. PCT/IB2018/058423. (first submitted on 30/10/2017). WIPO - Switzerland.

 2. Vu Manh Cuong. 2019. “Apparatus and method for liquid reflux suction-filter-pump” PCT International Patent Application No. PCT/IB2018/055164. (Pub. No. WO/2019/016652, first submitted on 21/07/2017). WIPO - Switzerland.

 3. Vu Manh Cuong. 2018. “Full hands-free automatic toothbrush” US Patent Application No. US20170252137A1 (first published on 21/04/2016). USPTO - USA.

 4. Vũ Mạnh Cường. 2018. Bằng sáng chế “Hàm chải răng tự động” số: 1-0019912, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam: Tập A–tháng 9/2018. (nộp lần đầu tháng 10/2014), Hà Nội - Việt Nam. Article/Paper

 5. Vu Manh Cuong. 2020. “Alienation of ethnic minorities in community-based tourism.” Current Issues in Tourism 23:21, 2649-2665, DOI: 10.1080/13683500.2020.1733942 (link)

 6. Vu Manh Cuong. 2018. “International institutional monopoly capitalism and its manifestations.” Monthly Review, Essay online (02-12). Monthly Review Foundation, USA. (link)

 7. Vu Manh Cuong. 2018. “Solving the North Korea nuclear crisis is the responsibility of the United Nations and not of the great powers or the United Nations Security Council.” Proceeding of XIX ISA World Congress of Sociology (7) - RC01 Armed Forces and Conflict Resolution. International Sociological Association, Toronto - Canada. p: 1003. (link)

thông tin liên hệ

Email: cuongrc@gmail.com

Điện thoại: 0908319228

Orcid: 0000-0002-2426-2465