ts. hồ lệ thi

giám đốc

Trung tâm dịch vụ phân tích, Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long

Lĩnh vực nghiên cứu:

Phân tích môi trường, vật tư nông nghiệp và sản phẩm cây trồng

Kinh nghiệm nghiên cứu

Phòng trừ sinh học dịch hại lúa, Chất chuyển hóa thứ cấp trong cây,

Phục hồi sinh học đất đai mọi trường bị tổn hại do ô nhiễm thuốc trừ sâu,...

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng hoặc kết nối các nhà KH có cùng mãng nghiên cứu, sản phẩm

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A