TS. CAO THỊ TÀI NGUYÊN

TRƯỞNG BỘ MÔN SINH HỌC - DI TRUYỀN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Y Sinh học phân tử, công nghệ sinh học và giáo dục

Kinh nghiệm nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng quy trình xét nghiệm vi mất đoạn AZF trên nhiễm sắc thể Y bằng kỹ thuật QF-PCR

quá trình đào tạo

  • 2014-2017 học nghiên cứu sinh ngành công nghệ sinh học tại Viện Công nghệ Sinh học tại Đại học Cần Thơ

  • 2007-2010 học thạc sĩ ngành công nghệ sinh học tại Viện Công nghệ Sinh học tại Đại học Cần Thơ

  • 2000 -2004 học đại học ngành Sinh học tại Đại học Quy Nhơn

  • 2001 -2005 học đại học ngành ngoại ngữ tại Đại học Quy Nhơn

thông tin thêm

Kỹ năng: Giảng dạy, làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ thông tin trong làm việc nhóm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A