PGS.TS. NCVCC. phan tiến dũng

trưởng ban

BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ,

viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Quang học và Quang phổ, Vật lý chất rắn

Kinh nghiệm nghiên cứu

- Tính chất quang của vật liệu pha tạp kim loại chuyển tiếp, đất hiếm, tâm mầu

- Nghiên cứu hóa tinh thể nhiệt độ cao của vật liệu quang học

- Quá trình quang học trong trạng thái rắn: hấp thụ, huỳnh quang cưỡng bức nhiệt và cưỡng bức quang

- Quang phổ và quang phi tuyến của dẫn sóng phẳng và cấu trúc nano.

- Nghiên cứu các quá trình hóa nhiệt nhằm nâng cao chất lượng đá quý

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhiệt phát quang ứng dụng trong do liều y tế và an toàn phóng xạ

- Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính tuổi nhiệt phát quang trong tính tuổi khảo cổ

quá trình đào tạo

 • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

 • Các bậc đào tạo thạc sĩ

 • Đào tạo đại học

 • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

 • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai cơ chế, biện pháp nhằm tăng cường công tác ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ và thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.

 • Quản lý các nhiệm vụ hợp tác với bộ, ngành, địa phương, các dự án sản xuất thử nghiệm.

 • Chủ trì và phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện tham gia các hội chợ công nghệ, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm KHCN của Viện.

 • Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ của các đơn vị trực thuộc Viện.

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Chủ tịch Viện phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài về ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ.

 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác ứng dụng và triển khai công nghệ.

 • Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, các đơn vị thành lập theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28-1-1992, các đơn vị theo Nghị định 115 của Chính Phủ.

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A