LIF 2: 2016

Thông tin tóm tắt về LIF 2

pgs. nguyễn minh tân

pgs. chu kỳ sơn

PGs. trịnh xuân anh

ts. mai phú sơn

gs. nguyễn mạnh cường

pgs. trần thanh sơn

pgs. đỗ quyên

họ và tên

ts. bùi quang hưng

họ và tên

bà. lưu thị lệ thủy

họ và tên

ông. trương đỗ m. đức

ông. thân thế hào

ông. nguyễn trọng hào