pgs. ts lê thu quý

1. giám đốc - Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt, Viện Nghiên cứu Cơ khí

2. Chủ tịch - Hội khoa học kỹ thuật hàn Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu:

Cơ khí chế tạo máy

Kinh nghiệm nghiên cứu

Chủ nhiệm 3 nhiệm vụ NCKH cấp nhà nước, 1 đề tài cấp Bộ, tham gia nhiều đề tài/dự án các cấp khác.

Đồng tác giả 4 sáng chế và giải pháp hữu ích, có khoảng 60 bài báo/báo cáo khoa học trong nước và quốc tế

quá trình đào tạo

  • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

  • Các bậc đào tạo thạc sĩ

  • Đào tạo đại học

  • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Hình thành được các nhóm chuyên sâu trong các lĩnh vực mình quan tâm

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A