hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu

khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo

Chuyên mục Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức dựa trên sự hỗ trợ của mạng lưới LIFVIETNAM thông qua các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại cho phép mở rộng giới hạn về không gian và thời gian giao dịch. Chuyên mục này hướng đến hỗ trợ cho các Lifers và Stackholder có công nghệ, thiết bị chào bán gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi trực tuyến và thực hiện giao dịch mua bán công nghệ thuận lợi , không hạn chế về không gian và thời gian.

Vai trò của lifvietnam

  1. Kết nối và hỗ trợ Lifers (Nhà Khoa học, Nhà Quản lý, Các đơn vị cung cấp dịch vụ, tư vấn) kết hợp với các Stackholder cùng phát triển nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh với chi phí thấp.

  2. Quản lý, giám sát quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp các Lifers và Stackholder có thể tìm đối tác, bạn hàng một cách nhanh chóng, giảm chi phí tìm kiếm, quảng cáo, giao dịch, tham gia hội nhập quốc tế.

các hoạt động chính