gs. lê minh thắng

giảng viên

trường đại học bách khoa hà nội

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hóa học xúc tác, môi trường

Kinh nghiệm nghiên cứu

  • Xúc tác xử lý khí thải các quá trình đốt cháy nhiên liệu (xử lý riêng biệt hoặc đồng thời các thành phần CO, hydrocarbon, VOCs, NOx...)

  • Xúc tác oxy hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ (methane, ethylene/ethane, propylene/propane...) thành các hợp chất hữu cơ có giá trị công nghiệp (methanol, acrylic acid, propanol/propanal...)

  • Xúc tác quang hóa xử lý chất hữu cơ và kim loại nặng trong nước thải

quá trình đào tạo

  • 1992-1997: kỹ sư hóa dầu, trường đại học Bách Khoa Hà Nội

  • 1997-1999: thạc sỹ hóa dầu, trường đại học Bách Khoa Hà Nội

  • 2000-2005: tiến sỹ hóa học, trường đại học Ghent

kinh nghiệm

  • Tư vấn một số vấn đề trong hóa học xúc tác và môi trường

  • Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

  • Quản trị đại học

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: thang.leminh@hust.edu.vn

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: https://scholar.google.com/citations?user=Le7wSS4AAAAJ&hl=vi&oi=ao