ts. vũ thị thu hường

trưởng khoa

Kiểm định Sinh phẩm y tế, Viện Kiểm định Vắc-xin và sinh phẩm y tế

Lĩnh vực nghiên cứu:

Môi trường, An toàn thực phẩm, Nuôi trồng Thủy sản, Nông nghiệp, Hóa dược

Kinh nghiệm nghiên cứu

Xét nghiệm chẩn đoán tại chỗ, nhanh và nhạy cho bệnh nhân tiêu chảy sau dùng kháng sinh

quá trình đào tạo

 • Liệt kê các bậc đào tạo sau tiến sĩ, tiến si

 • Các bậc đào tạo thạc sĩ

 • Đào tạo đại học

 • Đào tạo ngắn hạn

kinh nghiệm

 • a) Xây dựng các SOP và các biểu mẫu liên quan;

 • b) Xây dựng và quản lý hồ sơ liên quan đến các hoạt động kiểm định của khoa theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng của Viện; c) Tiếp nhận yêu cầu kiểm định từ khoa Xuất xưởng – Giám sát hậu kiểm, tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng các sinh phẩm y tế theo yêu cầu; chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm tại khoa;

 • d) Thực hiện thử nghiệm chí nhiệt tố cho tất cả các loại vắc xin, sinh phẩm y tế trong toàn Viện;

 • e) Tiếp nhận các mẫu chuẩn làm việc, chủng chuẩn làm việc và các dòng tế bào chuẩn làm việc phục vụ cho việc triển khai các thử nghiệm tại khoa;

 • f) Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm định mới phục vụ đánh giá chất lượng sinh phẩm y tế;

 • g) Chủ trì hoặc tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

 • h) Hàng năm lập kế hoạch và tiến hành triển khai đào tạo kỹ thuật và tập huấn tại chỗ cho nhân viên của khoa; triển khai giám sát năng lực nhân viên; đánh giá tay nghề nhân viên của khoa; i) Tham gia thẩm định hồ sơ khi có yêu cầu;

 • k) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam cho các sinh phẩm y tế;

 • l) Tham gia hợp tác liên labo khi có yêu cầu; Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về lĩnh vực kiểm định kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế;

 • m) Quản lý các hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao trong quá trình thực hiện thử nghiệm; n) Thực hiện việc báo cáo sự cố theo biểu mẫu và quy trình chuẩn đã được phê duyệt;

 • o) Lập kế hoạch và triển khai giám sát vi sinh phòng sạch của khoa;

 • p) Triển khai công tác chỉ đạo tuyến theo chuyên môn của khoa; q) Tham gia công tác hiệu chuẩn, thẩm định trang thiết bị;

 • r) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Viện phân công.

thông tin thêm

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Thành tựu:

thông tin liên hệ

Email: (This information is hidden)

Điện thoại: (This information is hidden)

LinkedIn:

Google Scholar Link: N/A