ông. nguyễn thanh hải

PHÓ GIÁM ĐỐC

công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện và Xúc tiến Thương mại (BTEC)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Marketing sản phẩm mới

Lập kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch công việc, các chương trình đào tạo

Giám sát và quản lý dòng tiền, Giám sát tiến độ dự án

Kinh nghiệm nghiên cứu

BTEC CO., LTD – HANOI, VIETNAM: Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing sản phẩm mới vào thị trường Việt nam. Lập kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch công việc, các chương trình đào tạo. Giám sát và quản lý dòng tiền, Giám sát tiến độ dự án. Quản lý giám sát thu mua vật tư.

DIC GROUP ( CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG): Viết thuyết minh kêu gọi đầu tư dự án xây dựng. Tham gia các cuộc họp với các đối tác đầu tư, các định chế ngân hàng quốc tế. Trợ giúp TGD các vấn đề đồi ngoại và các dự án kêu gọi đầu tư. Thiết lập và giám sát các công việc trọng yếu của dự án kêu gọi đầu tư

PTSC (TỔNG CTY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ ): Phát triển kế hoạch huy động nhân lực, quản lý lương, thanh toán lương cho cán bộ và chuyên gia, thực hiện kế hoạch tuyển dụng. phối hợp tác nghiệp với các phòng ban trong huy động và bố trí nhân sự. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên.

quá trình đào tạo

  • Cử nhân Anh ngữ, 2000. Đại học Hà nội

  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh 2006, Đại Học Bách Khoa Hà nội

  • Chứng chỉ đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 2006 • Brain Power Institute, HCMC.

  • Chứng chỉ FOCUS về hoạt động tương tác con người và an toàn tại nơi làm việc Certificate of Focus 2005 •

  • Global SantaFe Inc., Trải qua rất nhiều khóa học về kỹ năng mềm

kinh nghiệm

Tóm tắt các kinh nghiệm liên quan đến chủ đề HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  • Kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển:

  • Kinh nghiệm gọi vốn, tài chính, quản lý M&A, IPO...

  • Kinh nghiệm tư vấn, quản trị

  • Kinh nghiệm tổ chức, network,,,,

thông tin liên hệ

Email: haibptech@gmail.com; hai.nt@btec.vn

Điện thoại: (+84) 983 310 510